NHK 高校講座 世界史 2008 年

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/sekaishi/index.html
日本史とあわせて一般教養を仕入れておこうかな。